Sunday, March 14, 2010

SEJARAH UMAT ISLAM...

Assalamualaikum...

Gambaran tentang kejayaan dan kemuliaan umat Islam ini telah hilang dari minda kebanyakan kaum muslimin ketika ini. Ini kerana zaman kejayaan dan kemuliaan mereka wujud ketika mereka masih hidup dalam naungan Negara Islam yang menerapkan Sistem Islam. Satu-satunya generasi yang sempat menyaksikannya adalah generasi yang hidup pada zaman Khilafah Uthmaniyyah.

Merekalah satu-satunya generasi yang mempunyai kesempatan untuk menyaksikan sisa-sisa kebesaran umat Islam yang hidup dalam naungan Negara Islam. Kemuliaan umat Islam dalam naungan Negara Islam itu bukanlah catatan sejarah dan angan-angan semata-mata. Ini kerana bukti-buktinya benar-benar ada dan memenuhi ruangan sejarah selama 13 abad.

Ketika ini, orang Islam yang mempunyai akal sihat akan merindui semula kejayaan dan kegemilangan Islam serta kemuliaan mereka di bawah naungan Negara Islam. Oleh itu, pemahaman yang benar dan jernih terhadap realiti tersebut akan meningkatkan keyakinan umat ini untuk meraih semula kemuliaan dan kejayaannya. Berikut saya lampirkan serba sedikit untuk tatapan umum:

570M
1. Kekalahan Abrahah didalam percubaannya untuk memusnahkan Kaabah.

2. Kelahiran Muhammad( SAW), bapa baginda Abdullah meninggal dunia sebelum kelahiran Nabi. Ibu baginda, Aminah meninggal dunia ketika Nabi berumur 6 tahun.

594M
Muhammad (SAW) berkahwin dengan Khadijah.

610M
1. Muhammad (SAW) dilantik menjadi Rasul (utusan) Allah.

2. Memulakan fasa Dakwah Pertama: Membina para sahabatnya dan penganut Islam yang baru secara rahsia dirumah Al-Arqam.

613M
Memulakan fasa Dakwah Kedua dan berinteraksi diantara orang Islam dengan orang kafir.

619M
Israk dan Mi’raj berlaku. Mencari Nusrah (perlindungan) dalam rangka menerapkan Islam daripada orang yang memiliki pengaruh serta kekuatan dan suku-suku,kaum dengan syarat mereka memeluk Islam.

621M.
1. Fasa Dakwah ketiga: Mendapat Baiah Aqabah pertama: Rasulullah SAW telah diberi baiah oleh suku al-Aus dan Al Khazraj yang berasal dari Yathrib (Madinah)

2. Muhamad mengirim Mu’sab bin Umair ke Yathrib untuk mengajarkan Islam kepada suku tersebut.

3. Sebahagian besar penduduk Madinah memeluk Islam.

622M
1. Baiah Aqabah kedua: Rasulullah SAW telah menerima penyerahan pemerintahan Madinah dari Al-Aus dan Al Khazraj. Baiah Aqabah kedua ini diberikan oleh 73 lelaki dan 2 wanita. Mereka memberikan Rasulullah baiah untuk memeluk Islam dan memberi perlindungan kepada Rasulullah.
2. Perintah untuk berhijrah dikeluarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Quraisy merancang membunuh baginda, tetapi gagal dan baginda berjaya melakukan hijrah.

622M/1 HIJRAH
Negara Islam ditegakkan di Madinah

622-32M
1. Rasulullah SAW sebagai ketua negara Islam Pertama.

2. Mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajrin
Menubuhkan masjid sebagai pusat pentadbiran agama dan politik
Menandatangi ‘Wathiqah Madinah (piagam Madinah) antara kaum Muslimin dengan orang kafir dan Yahudi Madinah.

624M
Peperangan Badar: Islam dan kaum muslimin menang, 313 kaum muslimin berhadapan dengan 1000 kaum kafir. Peperangan yang paling penting dalam sejarah Islam.

625M
Peperangan Uhud: pihak kaum muslimin kalah. Sebahagian dari tentera Islam mengengkari salah satu dari perintah Rasulullah dan meninggalkan posisi penting dimedan perang. Rasulullah sendiri tercedera.

627M
Peperangan Khandak(al Ahzab): Islam telah menang. Selepas peperangan ini pihak Quraisy tidak mampu untuk melancarkan serangan terhadap orang Islam.

628M
1. Peperangan Bani Quraidah: Islam telah menang.

2. Perjanjian Hudaybiyah: Perjanjian damai dengan tempoh masa 10 tahun yang dimeteri oleh kaum muslimin dengan Quraisy. Langkah bijak politik Rasulullah.

3. Titik perubahan dalam sirah

4. Peperangan Khaibar: Islam telah menang

629M
Peperangan Mu’tah: perang antara Islam dengan Rom yang pertama.

630M
1. Pembebasan Mekkah:selepas pihak quraisy melanggar perjanjian damai Hudaybiyah.

2. Peperangan Hunain: Islam telah menang
3. Peperangan Ta’if: Islam Menang

4. Pepreangan Tabuk: Rom berundur.

631M
1. Tahun Deligasi
2. Suku arab yang lain di Semenjung Arab memberikan baiah mereka kepada Rasulullah

632M
1. Haji perpisahan:100, 000 kaum muslimin menghadirnya.

2. Rasulullah mempersiapkan bala tentera Usamah bin Zaid untuk menyerang Rom.
3. Rasulullah SAW wafat.

632-661M / 11-13H
Khalifah Abu Bakar As Siddiq

632M
1. Para sahabat melantik Abu Bakar sebagai Khalifah.
2. Meneruskan misi Usamah bin Zaid.
3. Abu Bakar memerangi golongan murtad dan suku Arab yang enggan membayar zakat.

633M
1.. Peperangan Yamamah: Islam berjaya membebaskan selatan Syria.
2. Penaklukan Al-Hirah di Iraq.
3. Pengumpulan Al Quran, Al Quran dibukukan yang diketuai oleh Zaid bin Thabit.

634M / 13H
1. Peperangan Ajnadin di Palestin.
2. Abu Bakar meninggal dunia.

634-644M / 13-23H
Khalifah Umar bin Al Khattab.

636M
1. Barah dan Ba’labak dibebaskan.
2. Damsyik dan Hims dibebaskan.

637M
1. Syria dan Jordan dibebaskan
2. Peperangan Yakmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Al Walid.
3. Bandar Al Kufah dibina.
638M
1. Iraq dibebaskan
2. Peperangan Al Qadissiyah
3. Jerusalam dibebaskan secara aman
4. Peperangan Jalula: Parsi dikalahkan
5. Banyak lagi kota-kota Syria dibebaskan.

639M
1. Penyusunan kalendar Hijrah.
2. Para sahabat mengesyorkan permulaannya didasarkan kepada peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam, iaitu penghijrahan Rasulullah dari Madinah untuk mendirikan Negara Islam.

640M
Kawasan di Iraq dan Syria yang masih tinggal dibebaskan.

641M
Qaysariyyah dibebaskan.

642M
1. Mesir dibebaskan.
2. Kaum Yahudi berpindah dari negara Arab ke Syria.

643M
1. Empayar Parsi runtuh dan Iran dibebaskan
2. Peperangan Nahawand.

644M / 23H
1. Tripoli (libya) dibebaskan
2. Azerbajian dibebaskan
3. Hamazan dibebaskan
4. Asfahan dibebaskan
5. Umar dibunuh oleh seorang Majusi.

644-656M / 23-35H
Khalifah Uthman bin Affan.

648M
1. Syapur dibebaskan
2. Tripolitania dibebaskan

652M
Khurasan dan Naisapur dibebaskan.

653M / 35H
Uthman dibunuh di Madinah.

656-661M
Khalifah Ali bin Abi Talib.

658M
Peperangan Jamal: Peperangan antara Khalifah Ali dengan penentangnya.

659M
Peperangan Siffin, perang antara Khalifah dengan Muawiyah.

660M
Peperangan Nahrawan:peperangan untuk menentang golongan Khawarij.

661M / 40 H
Ali dibunuh di Kufah

661 M
Al Hasan bin Ali, dilantik sebagai Khalifah dan mengundur diri selepas enam bulan.

661-750M / 41-132H
Al Khulafa Al Umawiyyun.

661-680 M / 41-60H
Khalifah Mu’awiyah bin Abi Sufyan.

661 M
Mu’awiyah menjadi khalifah selepas Al Hasan memberikan Baiahnya.

663 M
Burqaha (Libya) dan Kuwar (Sudan) dibebaskan.

663-671M
Kebanyakan negeri di Asia ditakluki.

680-683 M
Khalifah Yazid bin Mu’awiyah

683-683 M
Khalifah Mu’awiyah bin Yazid

683-692 M / 64-73 H
Abdullah bin Zubayr menjadi khalifah. Dia dibunuh oleh golongan Umawiyyah juga.

683-692 M
Khalifah Marwan bin Hakim

691 M / 72 H
Kubah Batu (Dome of the rock) dibina di Jerusalam

692-705 M
Khalifah Abd. Malik bin Marwan

696-705 M
Banyak bandar Rom dibebaskan

698-703 M
Keseluruhan utara Afrika dibebaskan

705 M
Turkistan dibebaskan

705-715 M
Khalifah Al Walid bin Abd Malik

706 M
1. Perluasan Masjid Nabawi
2. Pembebasan Bukhara dan tempat lain.

711 M
Andalusia dan sebahagian Perancis dibebaskan

712 M
1. Sind dan Punjab (India) dibebaskan
2. Khawarizm dan Samarqand dibebaskan.

713 M
Kabul (Afghanistan) dibebaskan

715 M
Tus dibebaskan

715-717 M
Khalifah Sulaiman bin Abd. Malik
1. Imam Zayd bin Ali (700-742 M)
2. Imam Abu Hanifah (700-768 M)
3. Imam Ja’afar (700- 768 M)
4. Ibn Ishaq (708-774 M)
5. Imam Malik (713-797 M)

717-720 M
1. Khalifah Umar bin Abd Aziz.
2. Kemiskinan sifar di negara Islam.

720-724 M
Khalifah Yazid bin Abd Malik

732 M
Pertempuran Balat As Syuhada di tengah Perancis. Islam dikalahkan

743-744 M
Khalifah Al Walid bin Abd Malik

744-744 M
Yazid bin Al Walid

744-744M
1. Khalifah Ibrahim bin Al Walid.
2. Penerjemahan buku-buku Hellenistic (falsafah Yunani) ke bahasa Arab. Ini mengakibatkan lahirnya golongan Mutakalimin, seperti Mu’tazilah, Jabariyyah, Ahlusunnah dan lain-lain.

744-750 M
Khalifah Marwan bin Muhammad.

755 M
Abd Rahman Ad Dakhil memulakan pemerintahan di Andalusia.

750- 1517 M / 132-923 H
Al Khulafa Al Abbasiyyah

750-754 M
Khalifah Abu Al Abbas As Saffah, memerintah dari Kufah

754-775 M
Khalifah Jaafar Al Mansur

756-766 M
Pembinaan Kota Baghdad

755-785 M
Khalifah Al Mahdi
1)Imam Syafie (767-820 M)

785-786 M
Khalifah Hadi

786-809 M
1. Khalifah Harun Ar Rashid
2. Penaklukan banyak kawasan Rom.
1) Imam Ahmad bin Hanbal (781-856 M)
2) Imam Muslim (meninggal 833M)

809-813 M
Khalifah Al Amin

813-833 M
Khalifah Al Ma’mun
1)Imam Bukhari (816-878 M)

833-842 M
Khalifah Mu’tasim Bi-llah

837 M
1. Khalifah menyahut seruan seorang perempuan Islam yang meminta pertolongan kerana ditawan oleh Rom dan menyelamatkannya.
2. Ammuriyah dibuka 30,000 Rom terbunuh dan 30,000 ditawan.
3) Abu Dawud (824-897 M)

842-847 M
Khalifah Al Mutawakkil Ala-llah
1) An Nasa’I (837-925 M)

861-862 M
Khalifah Al Mutazz Bi-llah

870-892 M
1. Khalifah Al Mutamid Ala-llah
2. Di abad ke-4 hijrah, seruan menutup pintu ijtihad telah terdengar, selepas al Qaffal mengeluarkan fatwa mengharamkan ijtihad. Bagaimanapun, secara rambang masih terdapat ramai mujtahid dalam Negara Islam.
3) Imam At Tirmizhi (meninggal 918M)

892-902 M
Khalifah Al Mu’tadid Bi-llah

899 M /264 H
Kemunculan golongan Qaramira, yang dihancurkan pada 458H
1) Imam At Tabrani (meninggal 932 M)

902-908 M
Khalifah Al Muqtadir Bi-llah

913 M / 301 H
Al Hamra Qars (Istana Al Hambra) dibina di Sevile, Andaslusia.

930 M /317 H
Qaramita menyerang Makkah ketika musim haji dan melarikan Hajar Aswad.

933-934 M
Khalifah Al Qadir Bi-llah

934-940 M
Khalifah Al Muttaqi Bi-llah

944-945 M
Khalifah Al Muti’ Li-llah

947 M/ 336 H
Sayad Dawlah mendirikan pemerintahan Hamadiyin di Allepo.

969 M
Kota Kaherah dibina.

970 M-972 M
1. Al Mu’iz membina Universiti Al Azhar untuk menyebarkan fahaman Fatimiyah.
2. Salahuddin Al Ayubbi kemudian membersihkan Al Azhar dari fahaman tersebut.

974 M- 991 M
Khalifah At- Ta’I Li-llah

987 M /377 H
Masjid agung Cordova dibina.

996- 1031 M
Khalifah Al Qadir Bi-llah

996M-1021 M
Al Hakim Bi-Amri memerintah Mesir
1)Imam bin Hazm (994-1064 M)

1031 M- 1074 M
Khalifah Al Qa’im Bi Amri-llah

1037 M / 429 H
Kaum Saljuk diketuai oleh Tughril menakluki Khurasan

1046 M /489 H
Pope Urban II memulakan perang salib pertama.

1060 M
Kepulauan Sicily dibebaskan

1070 M
Alb Arsalan dikalahkan oleh Rom. Rajanya ditawan dan dibebaskan setelah membayar tebusan

1074 M-1094 M
Khalifah Al Muqtadi Bi-Amri-llah

1090 M / 483 H
Permulaan kumpulan Al Batiniyyah, dihapuskan pada 1256M

1094-1118 M
Khalifah Al Mustazhir Bi-llah

1099 M
1. Kumpulan al Batiniyyah muncul di Affahan.
2. Kaum salib menguasai Jerusalam dengan pertolongan Fatimiyyah.

1107-1108 M
Kaum Salib menakluki sebahagian Tripoli(Syria)

1109 M
Yusof bin Tasfin Al Babar mengalahkan kaum Salib di Andaslusia
1) Imam Sarkasyi (meninggal 1112M)

1118-1135 M
Khalifah Al Mustarsyid Bi-llah

1135-1136 M
Khalifah Ar Rashid Bi-llah

1136-1160 M
Khalifah AL Muqtafi Li Amri-llah

1148 M
Khayr Ad Din Zinki mengalahkan kaum Salib berhampiran Damsyik.

1160-1170 M
Khalifah Al Mustajid Bi-llah

1169-1179 M
Khalifah Al Mustadhi Bi-Amri-llah

1171 M
Salahuddin Al Ayyubi membina tembok bandar Kaherah
1) Ibn Asakir (meninggal 1193M)

1179-1225 M
Khalifah An Nasir Li Dini-llah

1187 M
Salahuddin Al Ayyubi mengalahkan kaum Salib di Hittin (Palestin), Al Quds (Jerusalam) dan Syria dibebaskan.

1193 M
Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia
1) Ibn Rusyd (meninggal 1217 M)

1219 M
Kaum Salib menawan Dumiat (di Mesir)

1220 M
Genghis Khan (Tatar) menawan Turkistan, Bukhara, Samarqand dan Khurasan.

1221 M
Al Malik Al Kamil membebaskan Dumiat.

1225-1226 M
Khalifah Az Zahir bi-Amri-llah
1) Imam Ar-Razi (meninggal 1228M)

1226-1242 M
Khalifah Al Mustansir Bi-llah

1229 M/ 626 H
Kaum salib menawan Jerusalam buat kali kedua
1) Ibn Qudamah (meninggal 1242 M)

1242-1258 M
Khalifah Al Mutasim Bi-llah

1244 M/ 642 H
Jerusalam dibebaskan kembali.

1249 M / 647 H
Kaum salib melancarkan serangan kali ketujuh dan terakhir, diketuai oleh Louis 7 dan ianya gagal.

1256 M
Kekalahan mutlak kaum al Batiniyah ditangan Tatar.

1258 M
1. Hulaku menawan Baghdad dan membunuh khalifah. Kaum Tatar membunuh 1.6 juta orang Islam. Dua pengkhinat iaitu Ibn Al Alqami dan Nasiruddin at Tusi membantu kaum tatar.
2. Titik ke arah perubahan yang lebih parah terhadap intelektual Umat Islam yang memang telah merosot.

3. Ketiadaan khalifah selama 3.5 tahun.
4. Al Malik Al Muzaffar Qutuz (dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di Ayn Jalut (palestine)
5) Imam An Nawawi (1223-1277M)

1261-1262 M
Al Mustansir Bi-llah, khalifah terakhir di Baghdad.

1262-1301 M
Khalifah Al Hakim Bi-Amri-llah 1

1262 M
Kebanyakan kumpulan kaum Tatar memeluk Islam.

1265 M
1) Ibn Ahmar menawan kembali 32 bandar di Andaslusia.
2) Hulaku, raja Tatar meninggal dunia.

1281 M
1) Al Malik Al Mansur Qalawun(dari Mesir) mengalahkan kaum Tatar di Syria.
2) Sultan Qalawun membebaskan Syria dari kaum Salib selepas 150 tahun.

1293 M
Islam tersebar dikalangan tentera Tatar.

1299-1326 M
Uthman 1, Sultan Uthmaniyyah yang pertama. Dia berperang melawan Rom.
1) Ibn Taymiyyah (1263-1328M)

1301-1329 M
Qurkhan 1, Sultan Uthmaniyyah yang kedua. Dia menakluki Asia kecil (Turki)
1) Ibn Katsir (meninggal 1373 M)
2) Ibn Qayyim Al Jauziyyah (meninggal 1350 M)

1339-1341 M
Khalifah al Wathiq Bi-llah II

1341-1352 M
Khalifah Al Hakim Bi-Amri-llah II

1352-1362 M
Murad I, Sultan Uthmaniah yang ketiga.

1352-1362 M
Khalifah Al Mu’tadhid Bi-llah pertama

1361 M
Murad membebaskan Adranah

1362-1377 M
Khalifah Al Mutawakkil Ala-llah (pengangkatan pertama)

1365-1405 M
Taimurlink (Monggol) memulakan peperangan terhadap kaum muslimin.

1377-1377 M
Khalifah Al Mu’tasim.

1377-1386 M
Khalifah Al Wathiq Bi-llah II

1389 M
Peperangan Kosovo,Murad mengalahkan Serbia (Yugoslavia)

1389-1401 M
Ba-Yazid I, Sultan Bani Uthmaniyah Ke-4

1393 M
1. Bulgaria dibebaskan oleh Ba-Yazid
2. Perancis dan German dikalahkan .Taimurlink menakluk Baghdad, pertama kali.

1401 M
1. Taimurlink menakluk Baghdad, kali kedua.
2. Taimurlink menakluk sebahagian Syria.

1402 M
1. Taimurlink menakluk Ankara, Ba-Yazid tertawan.
2. Ba-Yazid dibebaskan, banyak kawasan kaum muslimin dibebaskan semula.

1403-1421M
Khalifah Al Must’in Billah.

1421-1451 M
Murad II, sultan Uthmaniyah keenam.

1422-1428 M
Murad menakluk semula kawasan yang ditakluk oleh Taimurlink.
1)Ibn Hajar (meninggal 1474M)

1430-1441 M
Khalifah Al Mustadhid Bi-Llah II

1431 M
Albania ditakluk oleh Murad II

1441-1450 M
Khalifah AL Qa-im Bi-Amri-llah

1451-1481 M
Muhammad II, Sultan Uthmaniyah ketujuh.

1453 M/ 857 H
Constaninople (Istanbul) dibebaskan oleh Muhammad II, yang kemudian mendapat gelaran Al Fatih yang bererti Sang pembebas.

1458-1460 M
Serbia (Yugoslavia) dibebaskan.

1459-1479 M
Khalifah Al Mustanjid Bi-llah

1462 M
Bosnia (Yugoslavia) dibebaskan

1479-1497 M
Khalifah Al Mutawakil Ala’-llah II

1480 M
Sebahagian kepulauan Greek ditakluki oleh Muhammad Al Fatih

1481-1512 M
Ba-Zayid II, Sultan Uthmaniyyah kelapan

1492 M
Kejatuhan Granada dan Inquisisi Sepanyol pemerintah Islam sepanyol ditamatkan.

1497-1508 M
Khalifah Al Mustansik Bi-llah (pengangkatan pertama)

1508-1516 M
Khalifah Al Mutawakil Ala-llah III

1512-1520 M
Salem I, Sultan Uthmaniyyah kesembilan

1514 M
Tabriz (iran) ditakluk, Shah Ismail dikalahkan.

1516 M
Peperangan Marj Dabiq Syria ditakluki oleh Bani Uthmaniyah

1516-1517 M
Khalifah Al Mutawakil Ala-Bi-llah III

1517-1924 M/ 923-1349 H
Al Khulafah Al Uthmaniyyah

1517 -1520 M
Khalifah Salem I

1517 M
1. Al Mutawakil meletakkan jawatan khalifah untuk Salem I
2. Peperangan Al Ahram Mesir ditakluk oleh Uthmaniyah..

1520-1566 M
Khalifah Salem II

1521 M
1. Belgrade (Yugoslavia) ditakluk.
2. Gereja terbesar telah telah diubah menjadi masjid dimana Khalifah Sulaiman mendirikan sembahyang Jumaat.

1522 M
Rhodes ditakluki

1526 M
Buda(sebahagian Hungari) dibuka, Raja Louis telah terbunuh.

1527 M
Ausria menawan Buda.

1529 M
1. Buda ditakluk semula, Ausria berundur.
2. Vienna dikepung tanpa ditawan.

1532 M
Algeria dibebaskan oleh Uthmaniyah daripada Sepanyol.

1534 M
1. Tabriz ditakluki semula.
2. Uthmaniyah memerintah Baghdad.

1535 M
1. Tunisia dibebaskan oleh Uthmaniyah daripada Sepanyol.
2. Pulua Greek ditakluk.

1539 M
Perdamaian dengan Ausria yang bersetuju untuk membayar jizyah.

1541 M
Pest (sebahagian Hungari) ditakluki khalifah Islam. Raja Ausria berundur.

1543 M
Niche (selatan Perancis) dibebaskan

1549 M
Sulaiman meminta Ibrahim Al Halabi untuk menulis sebuah buku berkenaan perundangan Islam yang bertajuk Ultaqa al-Ablur. Kemudian dia mendapat gelaran Sulaiman Al Qanunni.

1560 M
Tentera laut Uthmaniyah mengalahkan Sepanyol di Jerba.

1565 M
Pulau Malta dikepung.

1566 M
Szegeh (Hungari) ditakluk

1566-1574 M
Khalifah Saleem II

1568 M
Ausria bersetuju untuk meneruskan pembayaran jizyah.

1571 M
1. Pulua Cyprus ditakluki.
2. Pope berusaha untuk mengabung Venice dan Sepanyol untuk menawan semula Cypus.

1572 M
Sepanyol menawan Tunisia

1573 M
1.. Perdamaian dengan Venice.
2. Cyprus kembali semula kepangkuan Islam dan Venice terpaksa membayar denda ketenteraan.

1574-1595 M
Khalifah Murad III

1575 M
Polania memilih untuk tinggal dibawah perlindungan Khalifah Islam.

1577 M
Kargstan ditakluk.

1578 M
1. Portugis menyerang Maghribi.
2. Maghribi dibebaskan dari Portugal.

1583 M
Taghistan dibebaskan.

1590 M
Sharwan, Luristan dan Azerbaijan dibebaskan secara aman.

1595-1603 M
Khalifah Mehnet III

1596 M
Orlo (hungari) dibebaskan, Ausria kalah.

1603-1617 M
Khalifah Ahmad I

1617-1618 M
Khalifah Mustafa I

1618-1622 M
Khalifah Uthman II

1622 M
Golongan Inkishari (tentara khas) menjadi terlalu kuat dalam pengaruhnya dan mula mengubah khalifah mengikut kehendak mereka.

1622-1623 M
Khalifah Mustafa I

1623 M
Shah Abbas menawan Baghdad.

1625 M
1. Buat kali pertama kalinya mubaligh Kristian berada di Lebanon dan meracuni pemahaman umat Islam terhadap Islam.
2. Serangan mubaligh Kristian bermula.

1623-1640 M
Khalifah Murad IV

1635 M
Tabriz ditakluki semula oleh Khalifah.

1638 M
Baghdad ditakluk semula oleh khalifah.

1640-1648 M
Khalifah Ibrahim I

1645 M
Pulua Crete ditakluk semula.

1648-1687 M
Khalifah Mehmet IV

1663 M
Kota Neohazed (Ausria) ditakluk.

1672 M
1. Limburg ditakluk buat jangka yang singkat.
2. Polania dikalahkan dan bersetuju untuk membayar jizyah.

1683 M
Vienna dikepung untuk kali terakhir, kebanyakan kotanya berjaya dibuka tetapi Pope telah menyeru kepada negeri Eropah untuk membantu Ausria dan berakhirnya mereka berjaya mengalahkan kaum muslimin.

1686 M
Ausria, Polania, Vience, Malta, Rusia dan Pope telah membuat perjanjian suci dan berjaya merampas semula Budapest dan Neohazel.

1687-1691 M
Khalifah Sulaiman II

1688 M
1. Samandriah, Qlubaz dan Belgrade terlepas ketangan musuh.
2. Kaum muslimin hilang kawalan ke atas bandar Udine dan Niche di Eropah.

1690 M
Samadriah, Belgrade, Urdine dan Niche dirampas semula.

1691-1695 M
Khalifah Ahmad II

1695-1703 M
Khalifah Mustafa II

1711 M
Khalifah Mustafa mengepong Tzar Russia tetapi panglima tentara melakukan pengkhinatan kerana wang dan membebaskan Tzar dengan satu perjanjian.

1730-1754 M
Khalifah Mahmud II

1737 M
Russia dan Ausria dikalahkan oleh Islam

1739 M
Perjanjian Belgrade dengan Rusia dan Ausria, Belgrade dan banyak kawasan lain diserahkan kepada negara Islam.

1754-1757 M
Khalifah Uthman III

1757-1773 M
Khalifah Mustafa III

1771 M
Armada laut Rusia ditumpaskan oleh armada laut Islam

1773-1789 M
Khalifah Abd Al Hamid I

1774 M
Rusia mengalahkan kaum muslimin, perjanjian damai telah ditandatangani.

1784-1787 M
Rusia dan Ausria merampas banyak kawasan dari tangan Islam.

1789 M
1. Ausria menawan Belgrade dan Serbia.
2. Rusia menawan banyak bandar

1798-1799 M
Napoleon Bonaparte menawan Mesir dan membawa masuk kebudayaan Perancis.

1801 M
1. Napoleon ditundukkan di Akka(palestin)
2. Napoleon tumpas di Iskandariah dalam peperangan Laut Abu Qir.
3. Perjanjian damai dengan Perancis.

1804 M
Tentara Rasmi Uthmaniyah dibentuk, disamping pasukan Inkishari.

1806 M
Rusia dan Britain menyerang negara Islam.

1807 M
1. Britain tumpas setelah mengepung Bosporus.
2. Muhammad Ali mengalahkan Britain di Rashid. Britain berundur dari Mesir secara keseluruhan.
3. Perjanjian damai diantara Perancis dan Rusia untuk berhadapan dengan Negara Islam.

1817 M
Serbia keluar dari negara Islam.

1826 M
1. Kegagalan Revolusi Greek.
2. Athen ditakluki
3. Pasukan Inkishari dibubarkan, hanya tentera rasmi mengantinya.

1828 M
1. Negara Eropah membantu Greek untuk memisahkan diri dari Negara Islam.
2. Rusia menyerahkan semula banyak kawasan Islam setelah menandatangani satu perjanjian damai.

1830 M
1. Perancis menawan Algeria.
2. Khalifah mula mengambil perundangan Eropah.

1867 M
Serbia bebas dari pengaruh negara Islam. Tentera Islam meninggalkan Servia secara keseluruhan.

1869-1879 M
Terusan Suez dibina oleh Perancis.

1876 M
1. Revolusi Bulgaria tercetus dengan bantuan Rusia tetapi gagal.
2. Servia menyerang tentera Islam dengan bantuan Rusia. Islam mengalahkan mereka dan merampas Bulgaria dan keseluruhan Servia.

1877 M
1. Rusia dan Romania dikalahkan selepas mereka menyerang orang Islam.
2. Rusia dan Hungari menawan Pleven (utara Bulgaria)
3. Rusia dikalahkan dan Kaisar dibebaskan, Rusia telah tumpas sebanyak enam kali.

1878 M
1. Rusia menawan Sofia, Pleven dan Edrine (turki)
2. Perjanjian damai dengan Rusia.
3. Bulgaria dan Servia mencapai kemerdekaan.
4. Edrine dan lain-lain kawasan orang Islam kembali semula ketangan orang Islam.
5. Britain merampas Cypus.
6. Perjanjian Berlin, pihak Eropah mula membahagikan tanahair Orang Islam.

1909-1918 M
1. Khalifah Mehmet V
2. Khilafah dibawah pengawalan parti Nasionalis Turki..

1911 M
Umat Islam Libya bangun menentang Itali di Tripoli.

1912 M
Peperangan Balkan melawan Greek, Bulgaria dan servia. Pihak musuh berjaya merampas keseluruhan kawasan Islam di Balkan.

1913 M
Pergerakaan Sanusiyah bermula di Libya untuk menentang penjajahan Itali.

1914-1918 M
1. Peperangan Dunia Pertama : Kaum muslimin kalah dalam peperangan tersebut dan negara Islam semakin kecil.
2. Britain merampas Palestin dan Trans-Jordan.

1916 M
1. As Syarif Husain di Makkah mengkhianati Khalifah dan bersekongkal dengan Perancis dan Britain untuk menentang Khalifah.
2. Persetujuan Sykes-picot oleh kuasa Eropah untuk menguasai tanah air kaum muslimin.

1917 M
Balfour, Perdana menteri Britain, berjanji akan memberikan orang Yahudi sebuah tanah air di Palestin

1918-1922 M
Khalifah Mehmet VI

1920 M
1. Mustafa Kamal (pengkhianat) mengetuai pemerintah di Turki.
2. Negara Islam dibahagi-bahagikan diantara pihak Bersekutu yang menubuhkan pemerintah Nationalisme Arab dan Turki di semua kawasan yang ditakluki, kebanyakan negeri Umat Islam menjadi koloni. Barat.

1922-1924 M
Khalifah Abd Majid II

1922 M
Kekuasan khilafah dimansuhkan. Abd Majid II tidak ada kuasa lagi

1923 M
Mustafa Kamal mengistiharkan penubuhan Republik Turki dan mengharamkan seruan azan dalam bahasa Arab.

1924 M
1. Ketiadaan Khilafah.
2. Khilafah dimansuhkan secara multak oleh mustafa kamal dengan bantuan penjajah barat, Maka, berakhirnya Negara Islam yang berusia 1,300 tahun.
3. Runtuhnya khilafah.

Dalam penciptaan syurga-syurga dan bumi, dan pertukaran siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi mereka yang memahami: mereka yang mengingati Allah, berdiri, duduk, dan baring atas sisi mereka, dan mengungkap atas ciptaan syurga-syurga dan neraka: “ Tuhan kami, Engkau telah mencipta semua ini tanpa sia-sia. Maha Suci Engkau! Maka hindarkanlah kami daripada azab neraka.” (Qur'an, 3:190-191).


Oleh: Mujahidin Cyber

1 comment:

Anonymous said...

roregaupe
[url=http://healthplusrx.com/adrenal-disorders]adrenal disorders[/url]
alerardef